Waarom minizeboes

Op de Langewold kunnen mens, dier en natuur elkaar ontmoeten.

Veel kinderen maar (maar ook ouderen) hebben weinig binding met hun natuurlijke omgeving. Er wordt nog weinig buiten gespeeld en veel kinderen hebben geen of nauwelijks contact met de natuur en (landbouw) huisdieren.
Fokkerij Langewold vindt het belangrijk dat mensen, en kinderen in het bijzonder, deze beleving wél hebben. Het geeft rust en een gevoel van verbondenheid. Minizeboes zijn door hun formaat en gedrag uitermate geschikt om daar een rol in te spelen. Fokkerij Langewold fokt ze in een natuurlijke omgeving waar landbouw en natuur hand in hand gaan. Dit doet ze door heel concreet, volgens het 11 punten plan, invulling te geven aan natuur inclusieve landbouw.

Onze visie is dat minizeboes goed gedijen in een natuurlijke omgeving en dat deze gezonde en evenwichtige dieren zorgen voor optimale beleving en tevreden klanten. Hieronder het 11 punten-plan en hoe dat in de praktijk tot uitdrukking komt.

1. Houtwallen
Fokkerij Langewold beheert ca. 800 meter houtwal voornamelijk bestaand uit els, eik en berk. Houtwallen geven schaduw aan de dieren en bieden nestgelegenheid aan veel (zang)vogels.                                                                                       <

2. Boomgaard
Naast dat een boomgaard een mooi gezicht biedt is het ook een bron van voedsel (rupsjes e.d.) voor vogels. We laten in het najaar een gedeelte van het fruit liggen wat weer als voedsel dient tot diep in de winter.

3. Knotwilgen
Op ons terrein staan zo’n 80 knotwilgen waarvan de oudsten alweer 40 jaar zijn. Met hun natuurlijke holtes zijn oude wilgen een biotoop op zich waar insecten, vogels, vleermuizen en andere dieren zich uitstekend thuis voelen. Minizeboes maken we blij door af en toe een twijg in het land te gooien. Deze worden compleet gestript. Gezond en lekker.

4. Petgaten
Er bevinden zich bij ons 2 petgaten, van oudsher ontstaan bij de ontginning van laagveen. Open water is belangrijk voor amfibieën als kikkers en salamanders die daar dan ook in grote getallen voorkomen. Ook voor de watervogels is dit een prima plek om te rusten, te foerageren en te broeden.                                                                                                                               <

5. Moerasbosje
Tussen de petgaten is spontaan een moerasbosje ontstaan met voornamelijk elzen en berken. Een rustplek voor reeën en hazen. Planten die je eraan treft zijn bijvoorbeeld dotterbloem, munt, speerdistel, leverkruid en diverse soorten zegge. Op warme dagen gonst het van de bijen en hommels.

6. Takkenrillen
De takken die vrijkomen bij het snoeien worden in rillen
van 1 meter breed en 1 meter hoog gelegd. Dit levert
goede schuilplekken voor egels en muisjes maar ook nestgelegenheid voor bijvoorbeeld de winterkoning.
Ook insecten kunnen hierin overwinteren zodat er steeds een goede balans is tussen insecten en hun predatoren.

7. Takkenbult
De grotere takken worden op een bult gegooid. Ook hierin vinden vogels en zoogdieren, zoals bijvoorbeeld de steenmarter en de bunzing, hun onderkomen.

8. Bloemenweide
Voor de vlinders, bijen, hommels en andere insecten zijn er twee bloemenvelden van elk ca. 1000 m2. Hierin wordt jaarlijks een eenjarig bloemmengsel gezaaid met o.a. korenbloem, boekweit, zonnebloem cosmea, phacelia en andere drachtplanten. ’s Zomers levert dit een prachtig gekleurd veld op inclusief zoemconcert.

9. Nestkastjes
Voor vogels die graag nestelen in nestkasjes hebben we zo’n 25 verschillende nestkasten opgehangen. Hier wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Zo broedt jaarlijks de torenvalk met succes in de speciale torenvalk kast.

10. Kruidenrijk grasland
Het grasland wordt extensief beheerd. Dit past prima bij de minizeboe die beter gedijt bij een sober menu maar geeft ook kruiden de kans om te groeien. Dit maakt weer dat er meer insecten zijn die vervolgens weer voedsel zijn voor de weidevogels.

11.  Vaste mest
De minizeboes hebben voor de winter een schuilstal. Dit is een potstal die jaarlijks wordt geleegd en in een (mest)bult wordt gezet. Na rijping wordt de mest uitgereden over het land. Uitstekend voor het bodemleven (o.a. veel wormen) en daarmee voor de weidevogels.

Runderlandhuisje
Voor een weekend of week in ons Runderlandhuisje een natuurlijke verbinding tussen mens, dier en natuur. Geniet van buiten spelen en laat kinderen in contact komen met de natuur en (landbouw)huisdieren. Hier wacht een wereld vol ontdekkingen op jou en je gezin.